O uczelni

Collegium Verum,  powstało w 2001 r. jako uczelnia niepubliczna.

Misją Collegium Verum jest oparcie wszystkich obszarów działań na realistycznym fundamencie filozofii personalizmu chrześcijańskiego, a w szczególności:
1) wspieranie świadomego i rozumnego życia osoby zdolnej do poznawania prawdy i działającej w sposób wolny,
2) kształcenie ludzi wrażliwych moralnie i religijnie, potrafiących budować relacje międzyludzkie, rodzinne i społeczne,
3) wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i katolickich tradycji Ojczyzny,

więcej: https://collegiumverum.pl/

Oferta dydaktyczna

 Uczelnia oferuje swoim studentom 5-letnie studia magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA oraz  3-letnie studia licencjackie na kierunku PEDAGOGIKA.

Uczelnia ma również bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych, w tym studia podyplomowe w zakresie psychoterapii, pedagogiki.

Działania Uczelni w zakresie psychologii i psychoterapii

 • od roku akademickiego 2010/2011 prowadzenie podyplomowego studium pomocy psychologicznej i socjoterapii,
 • w roku 2014/2015 prowadzenie dwusemestralnego studium podyplomowego Specjalista Terapii Uzależnień w porozumieniu z Polską Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • powołanie w 2016 roku Poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • od roku akademickiego 2017/2018 prowadzenie studiów Specjalista Psychoterapii Uzależnień zgodnie z uzyskiwaną rokrocznie akredytacją Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
 • od roku 2017 prowadzenie Poradni Bioetycznej i Zdrowia Psychicznego,
 • w roku 2016/2017 comiesięczne Konwersatoria SWPR były poświęcone tematyce bioetycznej, a w RA. 2017/2018 tematyce uzależnień, a ich efektem są publikacje zwarte z cyklu „Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata”,
 • w latach 2019-2020 oraz 2020-2021 prowadzenie programów z zakresu uzależnień behawioralnych w ramach Zadanie 5.2.1 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego.
 • od roku akademickiego 2021/2022 prowadzenie studiów magisterskich na kierunku Psychologia oraz czteroletnich studiów podyplomowych w zakresie Psychoterapii.

Działalność

Działalność dydaktyczna Collegium Verum charakteryzuje się:

 • Prowadzeniem zajęć w niewielkich grupach studentów i indywidualnym kontaktem z wykładowcami i władzami Uczelni;
 • możliwością uzyskania stypendium;
 • konkurencyjną wysokością czesnego;
 • miłą i życzliwą atmosferą.
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Rektor Uczelni